SEMINAR: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU, SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA, ISPLATA DOBITI I PRENOS IMOVINE, MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • ISPLATA DOBITI I PRENOS IMOVINE
 • MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 21.01.2019.  Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 22.01.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 23.01.2019. CineStar Tuzla (Bingo)
 • ZENICA, 24.01.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 25.01.2019.  Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM SEMINARA

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
 • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
 • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
 • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
 • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
 • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE

 • Opće i posebne vodne naknade
 • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
 • Naknada za korištenje općekorisnoh funkcija šume
 • Članarona turistićkim zajednicama
 • Članarine komorama

OBAVEZA EVIDENTIRANJA I OBJAVLJIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NAKON 31.12. A PRIJE ODOBRAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • MRS 10 – Događaji nakon izvještajnog perioda
 • Poslovni događaji koji zahtijevaju usklađivanja na dan 31.12.
 • Poslovni događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje na dan 31.12.
 • Određivanje vremenskog intervala nastanka događaja nakon datuma bilansa
 • Vremenska neograničenost poslovanja

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa, status udruženja, poslovnih jedinica…
 • Postupak poreznog bilansiranja (poseban osvrt na svaku stavku poreznog bilansa)
 • Porezno (ne)priznati rashodi, „priznati “ prihodi i kapitalna dobit/gubitak
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans:
  • korist zaposlenika, isplata bonusa, 13-ta plaća…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacija,
  • stipendije,
  • razgraničenja i rezervisanja,
  • otpis potraživanja,
  • manjak,
  • zatezne kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
  • prodaja ispod nabavne vrijednosti…
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihod od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena na porezni bilans
 • Obrasci poreznog bilansa (PB 800-A i PB 800-B) i porezne prijave (PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804)

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poticaji (investicije, zapošljavanje novih radnika)
 • Stav FMF u vezi sa pravom korištenja poreznog poticaja po osnovu zapošljavanja
 • Prezentacija svih ograničenja za korištenje poreznih poticaja
 • Prijava poreznih poticaja
 • Korištenje poreznih gubitaka, problemi u praksi kod popunjavanja obrasca PG-809
 • Gubitak prava na umanjenje porezne osnovice
 • Evidencija poreznih poticaja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PI 808, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814

POREZNI KREDIT

 • Plaćeni porez u Republici Srpskoj, Obrazac PE-806
 • Plaćeni porez u Brčko Distriktu , Obrazac PE-806
 • Plaćeni porez na dobti izvan BiH, Obrazac PE-807
 • Plaćeni porez po odbitku izvan BiH, Obrazac PK-814

ISPLATA DOBITI I PRENOS IMOVINE PO NOVIM PROPISIMA

 • Ograničenje isplate dobiti i prenosa imovine prema Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o finansijskom poslovanju
 • Potrebna dokumentacija za ostvarenje prava na isplatu dobiti i prenosa imovine
 • Tretman dividende nakon 01.01.2019. godine i moguća rješenja
 • Mogućnost akontativne isplate dobiti
 • Isplata dividende u gotovini
 • Isplata dobiti u slučaju korištenja poreznih olakšica
 • Izvještavanje PU o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
 • Isplata dobiti nerezidentnom pravnom licu
 • Prebijanje obaveza za isplatu dividende sa potraživanjem prema vlasniku
 • Nemogućnost prodaje imovine ispod tržišne cijene

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA I PRIMJENA PROPISA IZ OBLASTI BUDŽETA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2018. godinu
 • Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)
 • Planiranje na nivou institucije
 • Identifikacija i tok poslovnih procesa (glavni procesi i procesi podrške)
 • Upravljanje rizicima
 • Izvještavanje o provedenim aktivnostima za postupanje o rizicima
 • Kontinuirani nadzor, samoprocjena, GFUK i interna revizija

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 Prijava na seminar

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       120,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          150,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Obrasci za godišnji obračun
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14