SEMINAR: AKTUELNE ZAKONSKE IZMJENE (Zakon o porezu na dobit, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima…), POREZNE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA, GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA, ISPLATA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA, POZAJMICE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • AKTUELNE ZAKONSKE IZMJENE (Zakon o porezu na dobit, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima…)
 • POREZNE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA
 • GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • ISPLATA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
 • POZAJMICE

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • ZENICA, 16.3.2020. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 17.3.2020.  Hotel Park
 • SARAJEVO, 18.3.2020. PC UNITIC
 • MOSTAR, 19.3.2020.  Hotel Mostar
 • TUZLA, 20.3.2020. Hotel Tuzla

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

AKTUELNE ZAKONSKE IZMJENE

 • IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT
  • Porezni tretman amortizacije
  • MSFI 16 i priznavanje troška amortizacije
  • Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja
  • (Ne)obavezna predaja Bilansa uspjeha uz poreznu prijavu
 • IZMJENE ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE
  • Prolongiranje roka za uplatu glavnog duga po osnvu javnih prihoda
  • Otpis zatezne kamate
  • Podnošenje prijave za otpis
 • ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
  • Godišnja kamatna stopa 10%
  • Maksimalni iznos zatezne kamate
  • Način obračuna zatezne kamate do stupanja na snagu novog zakona
 • ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA
  • Minimalni uslovi za obavljanje obrta
  • Dopunsko i dodatno zanimanje
  • Mogućnost prenosa obrta
  • Vanjskotrgovinsko poslovanje obrta

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2019. godinu

 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Obračun amortizacije po “maksimalnim” stopama
 • Računovodstvene i porezne posljedice korištenja “dodatnog troška” amortizacije kroz porezni bilans
 • Primjer knjiženja odgođenih poreznih sredstava i obaveza
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Obavezna korekcija porezne obaveze
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA ZA 2019. godinu

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer…)
 • Povrat poreza za lica na bolovanju preko 42 dana i porodilje
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SRP – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR – 1036 i AMS – 1035 (mogućnost povrata poreza)
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

ISPLATA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

 • Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka
 • Koliko dugo dobit može biti neraspoređena, a gubitak nepokriven?
 • Knjiženje raspodjele dobiti i pokrića gubitka
 • Da li je dozvoljena isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina?
 • Da li je moguća akontativna isplata iz očekivane dobiti?
 • Obaveza formiranja zakonskih rezervi
 • Isplata dobiti iz rezerve
 • Isplata dobiti u stvarima: nekretnine, oprema, zalihe…
 • Knjigovodstvena vs tržišna vrijednost prilikom isplate dobiti u stvarima
 • Porezni aspekt isplate dobiti rezidentu pravnom i fizičkom licu
 • Porezni aspekt isplate dobiti nerezidentu pravnom i fizičkom licu
 • Isplata dobiti u devizama
 • Prenos prava isplate iz dobiti na drugo pravno ili fizičko lice
 • Korištenje dobiti koja je bila oslobođena plaćanja poreza na dobit
 • Ograničenja prilikom isplate dobiti
 • Obaveza izvještavanja porezne uprave o isplaćenoj dobiti
 • Oporezivanje isplate dobiti
 • Mogućnost akontativne isplate dobiti
 • Isključivost isplate dobiti i korištenja poreznih poticaja

POZAJMICE

 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice
 • Kada se pozajmice smatraju kreditnim poslom?
 • Praktičan prikaz popunjavanja obrazaca za kreditni posao
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni i računovodstveni tretman oprosta pozajmice
 • Mogućnost prebijanja pozajmica

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 Prijava na seminar

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14