Rok za podnošenje poreznih prijava za sve porezne obveznike (fizička i pravna lica), produžen do 15.04.2020. godine

Shodno preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da bez potrebe ili poziva ne dolaze u organizacione jedinice Uprave. Ukoliko dođu, potrebno je da se što kraće zadržavaju u prostorijama, a posebno da izbjegavaju stajanje u redovima.

Porezna uprava Federacije BiH će osigurati minimalan broj zaposlenika za rad sa strankama i hitnih poslova vezanih rokovima, a prijem stranaka će se vršiti u vremenu od 8,00-12,00 sati.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da porezne prijave sa propisanom dokumentacijom dostavljaju putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

S obzirom da je rok za predaju poreznih prijava 31.03.2020. godine, Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se rok za predaju poreznih prijava produžava do 15.04.2020. godine.

Ove mjere primjenjivat će se dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Porezna uprava Federacije BiH je poduzela preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum i svakodnevno se prati situacija i razmatraju moguće dodatne mjere, a s ciljem zaštite zaposlenika i poreznih obveznika.

Porezni obveznici koji dođu u prostorije organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH, dužni su da se pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH koje su postavljene u svim organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH.

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH