PU: Obavještenje za porezne obveznike eksterne korisnike koji porezne prijave podnose elektronski

Porezna uprava Federacije BiH obavještava sve porezne obveznike koji elektronski podnose svoje porezne prijave da je od 01.04.2020. godine omogućena nova usluga pregleda sintetičke i analitičke porezne kartice za  sve porezne obveznike koji svoje prijave podnose elektronski.

Poštovani obveznici, od danas možete pristupiti svojoj poreznoj kartici elektronski i provjeriti sva vaša zaduženja i sve izvršene uplate javnih prihoda za koje je nadležna PU FBiH.

Pozivamo sve porezne obveznike da koriste ovu uslugu i da nakon podnešenja porezne prijave i uplate javnog prihoda sami provjere da li je zaduženje i uplata evidentirana i na vašaoj kartici u Poreznoj upravi.

Korištenjem ove usluge bit ćete sigurni jesu li vaša zaduženja i uplate tačne, raconalizirati svoje poslovanje, olakšaćete i ubrzati komunikaciju sa Poreznom upravom i omogućiti brže dobijanje uvjerenja o plaćenim obavezama.

U slučaju bilo kojeg neslaganja stanja na vašoj poreznoj kartici koja se vodi u Poreznoj upravi, te stanja u zaduženjima i uplati javnih prihoda iz nadležnosti PU FBiH u vašem knjigovodstvu, molimo vas da kontaktirate nadležnu poreznu ispostavu kako bi se otklonile nejasnoće i sva neusaglašena stanja.

Pristup ovoj usluzi možete izvšiti na slijedeći način:

Kao eksterni korisnik nPIS aplikacije ćete pristupiti ovoj usluzi putem menija financije; detalje korištenja ove usluge možete naći na dole navedenom linku za „Korisničko uputstvo“:

  • Korisničko uputstvo za novi pregled možete naći na linku:

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Korisnicko_uputstvo_Sinteticka_i_Analiticka_kartica_eksternikorisnici.pdf