Prihodi od indirektnih poreza veći za 357 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjesedci 2018. godine iznosili su 4 milijarde i 266 miliona KM i veći su za 357 miliona KM ili 9,14% u odnosu na isti period 2017. godine.

Samo u mjesecu  julu 2018. godine UIO je prikupila 688 miliona KM indirektnih poreza što je za 69 miliona KM više u odnosu na juli 2017. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-JULI 2018. GODINE

Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 790 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-juli 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 3 milijarde i 476 miliona KM i veći su za 299 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-juli 2018. godine raspoređen je iznos od 432 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno 1 milijardu i 931 milion KM, Republici Srpskoj 982 miliona KM i Brčko distriktu 105 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i DBrčko distriktu sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu januar-juli 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.07. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2018 1.501 342 739 185 99 3
2017 1.388 318 687 172 93 2
% promjene 8,18 7,58 7,51 7,08 6,12

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Brčko distrikt  0,2 miliona KM.

U mjesecu julu 2018. godine UO UINO je na svojoj 30. sjedinici, dana 10.07.2018. godine, donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, broj: UO 02-16-16-2/18, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za  izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke i služiće za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda od putarine dijeli se između entiteta i Brčko distrikta BiH tako da 59% pripada Federaciji BiH, 39% pripada Republici Srpskoj i 2% pripada Brčko distriktu.

Uprava je shodno navedenoj Odluci sredstava od putarina 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, prikupljenih u mjesecu februaru, martu, aprilu, maju i junu 2018. godine, a koja su prenesena na poseban podračun u Centralnoj banci, dana 16.07.2018. godine, raspodjelila u iznosu od 138.516.453,94 KM (90% prihoda od putarine) korisnicima kako slijedi:

  • Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 81.724.707,83 KM (59,00%),
  • Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 54.021.417,04 KM (39,00%),
  • Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 2.770.329,07 KM (2,00%).

 

Izvor: www.uino.gov.ba