Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj 105/18 od 28.12.2018. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatu naknade za Turističku zajednicu Unsko-sanskog  kantona. Izmjene stupaju na snagu od 29.12.2018. godine.

Izmjenu Pravilnika donosimo u nastavku:

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18 i 55/18), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 18. Posebne naknade, podtačka 18.15.a, iza tačke 2. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

“3. Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona UniCredit Bank d.d. broj 338-500-22758619-34”

U tački 19. Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.1. Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 6. dodaje se novi redni broj 7. koji glasi:

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
7. Prihodi od naplaćenih potraživanja po osnovu aktiviranih garancija uključujući i zatezne kamate 721193

Dosadašnji redni brojevi 7. do 10. postaju redni brojevi 8. do 11.

U podtački 19.1.7. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 12. dodaje se novi redni broj 13. koji glasi:

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
13. Prihodi od prodatih/izdatih tombolskih kartica 722636

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu V. TURISTIČKE ZAJEDNICE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.1. Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, broj računa “338-000-22000530-95”, zamjenjuje se brojem “338-500-22758619-34”.

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.