Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 41/19 od 14.06.2019. godine je objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Izmjene Pravilnika odnose se na izmjenu računa javnih prihoda Kantona Sarajevo. U nastavku teksta donosimo Pravilnik u cijelosti:

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18 i 18/19), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu II. KANTONI, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 9. Kanton Sarajevo, naziv banke: “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo” i broj računa: “338-000-22100192-63”, zamjenjuje se brojem: “141-196-53200084-75”.

U dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 43. Vitez, naziv banke: “Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo” zamjenjuje se nazivom: “UniCredit Bank d.d.” i broj računa: “141-437-53200045-23”, zamjenjuje se brojem: “338-250-22875012-83”.

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine možete preuzeti na slijedećem linku:https://feb.ba/wp-content/uploads/2019/06/PRAVILNIK-O-NA%C4%8CINU-UPLATE-JAVNIH-PRIHODA-BUD%C5%BDETA-I-VANBUD%C5%BDETSKIH-FONDOVA-NA-TERITORIJI-FEDERACIJE-BOSNE-I-HERCEGOVINE.pdf