Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 67/23 od 04.09.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara. Izmjene donosimo u nastavku.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PRAVILA, USLOVIMA I NAČINU PRIREĐIVANJA NAGRADNIH IGARA
Član 1.

U Pravilniku o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22), u članu 7. stav (1), iza tačke n) dodaje se nova tačka o) koja glasi:

“o) odredbu o primjeni propisa o porezu na dohodak.”

Član 2.

U članu 10. iza stava (2), dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Nagradni fond se ne može formirati od plemenitih metala, kao ni vrijednosnica i drugih sredstava koja se mogu koristiti u platnom prometu.”

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 3.

U članu 11. stav (1), iza riječi “fond”, brišu se riječi “koji se sastoji od proizvoda”.

Član 4.

Član 14. mijenja se i glasi:

“Član 14.

(1) Priređivači su dužni najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja, obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama.

(2) Dobitnici su dužni preuzeti osvojene nagrade najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi.

(3) Ako dobitnik u roku iz stava (2) ovog člana ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan članom 11. ovog Pravilnika.”

Član 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od 01. oktobra 2023. godine”.