Povećan prag za ulazak u sistem PDV-a

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 80/23 od 24.11.2023. godine objavljena Izmjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17 i 46/23) u članu 57. u stavu 1. riječi: “50.000 KM” zamjenjuju se riječima: “100.000 KM”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.