Objavljene dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama FBiH” broj 53/19 od 26.07.2019. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Pravilnik donosimo u cijelosti u nastavku:

 

Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), federalni ministar finansija donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA 

Član 1. 

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16 i 25/17), u članu 32. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase: 

“Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati Uvjerenje o osiguranju (JS3610) iz Jedinstvenog sistema. 

Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 4. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o evidentiranom osiguranju po osnovu radnog odnosa (JS3610E).” 

Član 2. 

Obrasci JS3610 Uvjerenje o osiguranju i JS3610E Informacija o osiguranju, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

Član 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.