Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 93/22 od 23.11.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH. Izdvajamo izmjenu uplatnog računa za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Izmjene stupaju na snagu 01.12.2022. godine.

 

Pravilnik donosimo u nastavku:

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22 i 76/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 13. Gračanica, naziv banke “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka d.d.”, a broj računa “140-102-0310000-732” zamjenjuje se brojem “134-001-0310003-831”.

Pod rednim brojem 21. Živinice, naziv banke “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d.”, a broj računa “140-403-0310000-145” zamjenjuje se brojem “134-001-0310001-309”.

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d.”, a broj računa “140-102-1110000-860” zamjenjuje se brojem “134-001-1110008-324”.

Kod Zapadnohercegovački kanton, naziv banke: “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d.”, a broj računa “140-102-1110000-375” zamjenjuje se brojem “134-001-1110009-197”.

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od 01.12.2022. godine.

 

Prečišćen Pravilnik preuzmite OVDJE.