Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 34/22 0d 06.05.2022. godine objavljene su Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21 i 1/22) u tački 5.2.3. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: “a kantoni od svog pripadajućeg dijela prihoda mogu raspodjeliti dio jedinicama lokalne samouprave kantona u skladu sa kantonalnim propisima.”

2. U tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 66. Ilijaš, naziv banke “ASA Banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Raiffeisen bank d.d. BiH” a broj računa: “134-661-1007091-285” zamjenjuje se brojem: “161-000-0091470-429”.

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Prečišćen Pravilnik preuzmite OVDJE.