Ponovo izmijenjen uplatni računa za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Nakon što je u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 93/22 od 23.11.2022. godine došlo do izmjene Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, u kojem je izmijenjen uplatni računa za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 94/22 od 28.11.2022. godine ponovo je došlo do objave izmjena Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Opet se izmjene odnose na uplatni računa za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, gdje je sada propisan novi račun i to r/n broj 102-050-0000064-018 otvoren kod Union banka d.d..

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22 i 93/22) u tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: “ASA Banka d.d.”, zamjenjuje se nazivom: “Union banka d.d.”, a broj računa: “134-001-1110008-324” zamjenjuje se brojem: “102-050-0000064-018”.

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od 01.12.2022. godine.

Prečišćen Pravilnik.