GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

omot januar 2015

Naruči knjigu ( 40.00 KM sa PDV )

.

.

SADRŽAJ

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU – GODIŠNJI OBRAČUN

 • Obveznici sastavljanja godišnjeg obračuna
 • Razvrstavanja pravnih lica
 • Računovodstveni iskazi
 • Statistički obrasci
 • Obrasci posebnih naknada i članarina
 • Pregled obrazaca godišnjeg obračuna
 • Porezni obrasci
 • Popunjavanje i kontrola obrazaca
 • Odgovornost za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja
 • Obavezna ovjera certificiranog računovođe
 • Predaja i rok predaje godišnjeg obračuna
 • Revizija finansijskih izvještaja
 • Odluke koje se dostavljaju uz godišnji obračun
 • Korisnici finansijskih izvještaja
 • Finansijsko izvještavanje – opšte karakteristike
 • Načela sastavljanja finansijskih izvještaja

BILANS STANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • AKTIVA
 • Stalna sredstva i dugoročni plasmani
 • Nematerijalna sredstva
 • Materijalna sredstva
 • Nekretnine, postrojenja i oprema
 • Investicione nekretnine
 • Biološka sredstva
 • Dugoročni finansijski plasmani
 • Druga dugoročna potraživanja
 • Dugoročna razgraničenja
 • Odložena porezna sredstva
 • Tekuća sredstva
 • Zalihe
 • Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
 • Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
 • Gotovi proizvodi
 • Roba
 • Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
 • Gotovina i gotovinski ekvivalenti
 • Potraživanja iz specifičnih poslova
 • Druga kratkoročna potraživanja
 • Kratkoročni finansijski plasmani
 • Potraživanja za PDV
 • Aktivna vremenska razgraničenja
 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Vanbilansna aktiva
 • PASIVA
 • OSNOVNI KAPITAL
 • Upisani neuplaćeni kapital
 • Rezerve
 • Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici
 • Neraspoređena dobit
 • Gubitak do visine kapitala
 • Otkupljene vlasti te dionice i udjeli
 • Dugoročna rezervisanja i odložene porezne obaveze
 • Dugoročne obaveze
 • Kratkoročne obaveze
 • Kratkoročne finansijske obaveze
 • Obaveze iz poslovanja
 • Obaveze iz specifičnih poslova
 • Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
 • Druge obaveze
 • Obaveze za PDV
 • Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
 • Pasivna vremenska razgraničenja

BILANS USPJEHA

DOBIT ILI GUBITAK PERIODA

 1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
  • Poslovni prihodi
  • Poslovni rashodi
 2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASODI
  • Finansijski prihodi
  • Finansijski rashodi
 3. OSTALI PRIHODI I RASHODI
  • Ostali prihodi i dobici
  • Ostali rashodi u gubici
 4. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
  • Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
  • Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
 • Prihodi iz osnova promjena računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda
 • Rashodi iz osnova promjena računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda

5. DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA

  • Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
  • Rashod i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata perioda
 • Ostala sveobuhvatna dobit perioda

IZVJEŠTAJ O NOVAČNIM (GOTOVINSKIM) TOKOVIMA

 • Vrste novčanih (gotovinskih) tokova
 • Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
 • Novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti
 • Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti
 • Novčani tokovi u stranoj valuti
 • Tretman kamata i dividendi
 • Novčani tok poreza na dobit
 • Ulaganja u zavisne subjekte, pridružene subjekte i zajedničke poduhvate
 • Promjena vlasničkog udjela u zavisnim društvima i drugim poslovnim subjekti ma
 • Nenovčane transakcije
 • Metode sastavljanja novčanog (gotovinskog) toka
 • Popunjavanje obrasca
 • Direktna metoda
 • Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

 • Kategorije kapitala
 • Predaja i sadržaj Izvještaja o promjenama na kapitalu

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

 • Svrha izrade računovodstvenih politika i bilješki
 • Sastavljanje računovodstvenih politika i bilješki
 • Objavljivanje računovodstvenih politika
 • Načelo značajnosti i ključni izvori procjena neizvjesnosti
 • Sadržaj bilješki

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

 • Upoređivanje pokazatelja
 • Uloga menadžmenta u sačinjavanju izvještaja
 • Primjer izvještaja o poslovanju

GODIŠNJI OBRAČUN BANAKA

 • Bilans stanja
 • Bilans uspjeha
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu
 • Računovodstvene politike, zabilješke i ostale informacije uz finansijske izvještaje

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

 • Struktura i sadržaj pozicija obrasca bilansa uspjeha
 • Struktura i sadržaj pozicija obrasca bilanse stanja
 • Izvještaj o tokovima gotovine društva za osiguranje
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu društva za osiguranje
 • Zabilješke uz finansijske izvještaje društva za osiguranje
 • Porezni bilans u društvima za osiguranje za 2014. godinu

GODIŠNJI OBRAČUN NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA

 • Bilans uspjeha
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja
 • Bilans stanja
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu
 • Bilješke uz finansijske izvještaje

ČLANARINE I NAKNADE

 • Članarine turističkim zajednicama
 • Članarine komorama
 • Opća i posebne vodne naknade
 • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
 •  Naknade za korištenje opštekorisnih funkcija šume

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • GODIŠNJI RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJI BUDŽETSKIH KORISNIKA
 • RAČUN PRIHODA I RASHODA (Obrazac PR)
 • RASPORED VIŠKA PRIHODA (RASHODA)
 • IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (Obrazac NT)
 • IZVJEŠTAJ O KAPITALINIM IZDACIMA I FINANSIRANJU (KIF)
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA (Obrazac GIB)
 • DODATNI FINANSIJSKI OBRASCI „A“ do „C“
 • POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH
 • ANALIZA
 • KONSOLIDOVANI RAČUNOVODSTVENI ISKAZI

PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU BUDŽETA U FBIH

PRAVILNIK o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH

INSTRUKCIJA kako primijeniti klasifikaciju vladinih funkcija u FBiH

POREZNE PRIJAVE ZA 2014. GODINU