Agencija za javne nabavke BiH u produkciju pustila novu verziju sistema e-Nabavke

U produkciju puštena nova verzija sistema e-Nabavke

U produkciju je puštena nova verzija sistema za elektronske javne nabavke.

 

Agencija za javne nabavke BiH kontinuirano radi na unapređenju postojećih, kao i na uvođenju novih funkcionalnosti u ovom sistemu, a sve u cilju povećanja transparentnosti, efikasnosti u provođenju postupaka, kao i lakšeg rada sa sistemom svim korisnicima.

Unapređenja se odnose na sljedeće glavne funkcionalnosti:

  1. Uvedena je mogućnost ispravke obavještenja o nabavci nakon dodjele odnosno poništenja jednog ili više lotova u postupku
  2. Uveden je pregled svih aukcija u postupku odnosno lotu, novi statusi aukcije, nova logika ponovnog zakazivanja aukcije te uvedeni izvještaji za svaki status e-aukcije,
  3. Unapređenja kod višefaznih postupaka u pogledu objave tenderske dokumentacije po fazama,
  4. Uvedena sistemska unapređenja za ponuđače sa organizacionim jedinicama,
  5. Uveden bolji pristup pregledu postupaka od strane operatera ugovornog organa,
  6. Kod ograničenog postupka i takmičarskog dijaloga omogućena dodjela ugovora kroz pregovarački postupak,
  7. Uvedeno obavezno postavljanje tenderske dokumentacije kod konkursa za izradu idejnog rješenja,
  8. Uvedena obaveznost unosa obrazloženja u slučaju neslaganja vrijednosti zaključenog ugovora sa najnižom cijenom ponude,
  9. Izmjene i poboljšanja predefinisanih izvještaja namijenjenim za ugovorne organe, i,
  10. Poboljšan sistem obavještavanja ponuđača u postupku.

Pored gore pobrojanih glavnih funkcionalnosti, uvedene su dodatne provjere u sistemu pomoću kojih se poboljšavaju postojeće funkcionalnosti, te razvile određene nove funkcionalnosti za administratore sistema iz Agencije za javne nabavke, s ciljem pružanja bolje i kvalitetnije podrške korisnicima.

Posebno skrećemo pažnju na jednu bitnu funkcionalnost gdje smo za postupke koji su podijeljeni na lotove, omogućili ispravku obavještenja o nabavci nakon dodijele i/ili poništenja jednog ili više lotova, što do sada nije bilo moguće. Ova funkcionalnost će se moći primjenjivati u postupcima koji se pokrenu nakon puštanja ove verzije sistem u produkciju, odnosno u postupcima koji budu objavljeni danas pa nadalje.

Tekst  obavještenja i Uputstvo za korištenje novih funkcionalnosti može se preuzeti direktno sa web stranice Agecnije za javne nabavke, na linku (https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/272/u-produkciju-pustena-nova-verzija-sistema-e-nabavke)

Izvor: Agencija za javne nabavke BiH