Obavještenje za porezne obveznike u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljeno je Obavještenje u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Obavještenje donosimo u cijelosti:

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je dana 05.05.2018. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode („Službene novine FBiH” broj 34/18).

Prema odredbama ovog Zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. Također, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine, i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih sa 31.12.2016. godine, da iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 34/18). Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji (“Službene novine FBiH” broj 29/13). Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu kontakti.

 

Izvor: www.pufbih.ba