Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

proracunU „Službenim novinama FBiH“, broj 69/14 od 27.08.2014. godine, objavljen je Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj finansijskih izvještaja, uputstva za izradu kvartalnih izvještaja i godišnjeg obračuna, periodi za koja se sastavljaju, te način i rokovi njihova podnošenja.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na budžet Federacije Bosne i Hercegovine, budžete kantona, gradova, općina, finansijske planove vanbudžetskih fondova i poslovne planove javnih preduzeća.

Obrasci za kvartalne izvještaje i Obrasci za završne (godišnje) izvještaje i obračune predviđeni ovim Pravilnikom nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 27/12).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 1. januara 2015. godine.