Izmjena Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/23 od 03.03.2023. godine objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće.

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

Član 1.

U Uredbi o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22), u članu 4. stav (3) iza broja (1) riječi: “i (2)” brišu se.

Stav (4) mijenja se i glasi:

“Za ostvarivanje prava iz st. (1) i (2) ovog člana, državni službenik i namještenik podnose zahtjev i daju izjavu da u mjestu rada nemaju u vlasništvu stambenu jedinicu (kuću ili stan). O zahtjevu rješenjem odlučuje rukovodilac organa državne službe.”

St. (5) i (6) brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Prečišćenu Uredbu preuzmite OVDJE.