Časopis Juli-Avgust 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 07-8/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1. Jasmin Omeragić

 Neke odlike finansijsko-računovodstvenog poslovanja neprofitnih organizacija

Neprofitno orijentirane, nevladine organizacije imaju status pravnih lica, a takav status stiču upisom u nadležni sudski registar. Pobliže, to su (uglavnom) udruženja i fondacije koje osnivaju tri ili više fizičkih ili pravnih lica dobrovoljno udruženih s ciljem neprofitnog djelovanja u ostvarivanju određenog zajedničkog i/ili javnog interesa, te stoga nevladine organizacije imaju sva prava i obaveze u skladu sa zakonima koji se primjenjuju na teritoriji BiH, što znači da su sasvim samostalne prilikom zaključivanja ugovora, zatim upošljavanja radnika, sticanja vlastite imovine, posjedovanja svoga transakcijskog računa, itd. Aktuelni i najčešći izvori finansiranja nevladinih neprofitnih organizacija potiču iz donacija i grantova pravnih i fizičkih lica, no nije isključeno ni samofinansiranje obavljanjem određenih (ograničenih) privrednih aktivnosti uz uslov da se radi o srodnim djelatnostima, te da je to predviđeno statutom. Za razliku od firmi u privredi, osnivači i članovi nevladinih neprofitnih organizacija nemaju  status vlasnika. Statut  nevladine neprofitne organizacije osnovni je njen akt kojim se definira način upravljanja, kao i sistem internih kontrola. Interna kontrola skup je zvaničnih procedura, kojima se osigurava rad i djelovanje prema važećim zakonima, propisima i upravljačkim politikama, kako ne bi dolazilo do gubitaka u poslovanju zbog zloupotreba, grešaka, poslovnih prevara, pranja novca i sl.

2.Dr. sc. Jozo Piljić

 Upravljanje troškovima u hotelijerskom poslovanju korištenjem USALI metodologije

 Upravljanje troškovima je ozbiljan, kontinuiran i odgovoran proces, a rezultat je pozitivnog odnosa menadžera u hotelijerskom poduzeću prema ukupnom poslovanju i traži stalne analize odnosa troškova te koristi koje ti troškovi donose. Kvalitetne informacije i pokazatelji upravljanja troškovima u hotelijerstvu racionalna su osnova za prevenciju, korekciju i poboljšanje poslovnih procesa u hotelu. Ujedno i sustav upravljanja troškovima hotelijerskog poduzeća mora biti ustrojen na način da osigurava informacije koje će udovoljavati ne samo zakonskim propisima, nego i uvažavati specifičnosti djelatnosti kojom se bavi, te primjenjivati posebne “industrijske standarde”, koje za hotelijerstvo predstavljaju USALI standardi. Hotelijerska poduzeća koja ne primjenjuju USALI metodologiju ne mogu osigurati dugoročnu uspješnost, jer u pravilu ne donose odluke na temelju egzaktnih, pravilno kombiniranih te kontinuirano „proizvedenih“ informacija. U mnogim slučajevima menadžeri u kriznim vremenima umjesto da smanje troškove pribjegavaju povećanju prodajnih cijena što u konačnom može biti vrlo opasno. Često povećanje cijena u hotelijerstvu može izazvati i direktnu reakciju kupaca i konkurenata, a stoga i pad prodaje, te se općenito smatra vrlo rizičnim potezom. Ekonomska znanost i praksa dugo vremena bave se proučavanjem i primjenom određenih metoda u upravljanju troškovima te nastojanjem da učinjeni troškovi donesu maksimalne koristi.

3.Fatima Budić i Mehmed Budić

 Obračun rezerviranja za jubilarne nagrade

Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. U praksi se od ostalih dugoročnih primanja zaposlenih najčešće javlja jubilarna nagrada, dok su ostali oblici dugoročnih primanja zaposlenih dosta rijetki. Svrha formiranja rezerviranja za jubilarne nagrade i evidentiranje odgovarajućih troškova je utvrđivanje obaveze prema zaposlenima i rashoda u periodu kada su zaposleni izvršili uslugu, odnosno radili kod subjekta, što je osnovni zahtjev MRS -19. Obaveza isplate i visina jubilarnih nagrada nije određena Zakonima o radu, već se određuje kolektivnim ugovorima ili internim aktima poslodavca. Poslodavac treba priznati trošak jubilarnih nagrada u onom trenutku kada zaposlenici pružaju usluge temeljem kojih ostvaruju svoja prava na buduće isplate nagrade, a obaveza se utvrđuje na diskontiranoj osnovi, sukladno odredbama MRS – a 19.

4.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Obaveze računovođa, revizora i poreznih  savjetnika  u primjeni Zakona o sprečavanju pranja novca

 Pranje novca je proces koji ima za cilj zametnuti trag stvarnog porijekla nezakonito stečenog novca, na način da se kroz finansijski i nefinansijski sektor isti ozakoni. Pranje novca je globalni problem i za njegovo suzbijanje potrebna je međunarodna saradnja.To je problem koji je teško rješiv, bez obzira koliko sistem praćenja i kontrole bio dobro uspostavljen, perači novca konstantno pronalaze nove načine za ozakone nelegalno stečen novac. Posebno do izražaja dolazi  u posljednje vrijeme uslijed globalizacije gdje se postupno ukida ograničenja po pitanju kretanja dobara, usluga, kapitala, ljudi.  Borba protiv pranja novca zahtijeva međunarodnu saradnju. Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma BiH, računovođe, revizori i porezni savjetnici, između ostalih obveznika u obavezi su pratiti i obavještavati FOO o saznanju ili sumnji da njihovi klijenti imaju nezakonite radnje pranja novca i finansiranja terorizma.

5.Dr. sc. Jasmina Hurić

Upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Iako već nekoliko godina postoji zakonska obaveza upravljanja rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH, efikasna uspostava i razvoj upravljanja rizicima su vrlo usporeni. Dosadašnji propisi i metodološka uputstva su dali određene instrukcije kako započeti taj proces i razvijati ga u organizaciji, ali su ostavili i otvorili mnoga nejasna pitanja u kvalitetnom i uspješnom procesu upravljanja rizicima u javnom sektoru. Inače, finansijsko upravljanje i kontrola i upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH, kao jedna svojevrsna “novina”, koja je proizašla kao obaveza ulaska u Evropsku uniju, mnogim korisnicima je pored toga što je izazvala velike nedoumice, stvorila i neku vrstu dodatnog administrativnog opterećenja uz već postojeće nadležnosti i aktivnosti. Da bi upravljanje rizicima bilo efikasno za sve organizacije javnog sektora ono treba biti na nivou čitave organizacije i sprovedeno u svim pojedinačnim organizacionim jedinicama. Cilj Smjernica i svih propisa kojima se reguliše pitanje finansijskog upravljanja i kontrole javnog sektora u Federaciji BiH je da se na osnovu jedinstvenog metodološkog akta i prateće aplikacije PIFC razvije kultura upravljanja rizicima kod svih korisnika.

6.Nedim Čustović

Donošenje registra rizika i strategije rizika u JLS, Općini/Gradu   (Praktični primjeri – III dio)

 Sistem internih finansijskih kontrola, u skladu sa međunarodnim standardima za internu kontrolu, zahtijeva da upravljanje rizicima postane sastavni dio postojećih procesa upravljanja. Da bi upravljanje rizicima postalo sastavni dio procesa planiranja i donošenja odluka, neophodno je da svaki korisnik javnih sredstava, uspostavi praksu razmatranja mogućih rizika prilikom izrade planskih dokumenata (strateških, operativnih i finansijskih), jer oni koji donose odluke trebaju imati informacije o rizicima koji su s njima povezani. Rizik je vjerovatnoća nastanka događaja koji može ugroziti ili negativno uticati na ispunjavanje strateških i konkretnih ciljeva organizacije. Događaji podrazumijevaju različite aktivnosti, koji su obično grupisani u kategorije prema organizacionim dijelovima kako bi uprava mogla jasno uočiti koja su područja ugrožena. Sveobuhvatan model uzima u obzir i vanjske i unutrašnje rizike, kao i očekivane i neočekivane rizike (strateško promišljanje). Upravljanje rizikom predstavlja proces koji se primjenjuje na strateškom nivou i u cijeloj organizaciji s ciljem identifikacije i upravljanja rizikom unutar prihvatljivih/podnošljivih granica  kako bi se pružilo razumno uvjeravanje da će strateški i konkretni ciljevi organizacije biti ispunjeni. Izrada knjige (mape) procesa osigurava jedinstvenost provođenja poslovnih procesa, utvrđivanje aktivnosti koje se provode, odgovornost za provođenje aktivnosti i rokova u kojem se trebaju provesti te pregled kontrola koje su utvrđene u pojedinom procesu, a koje osiguravaju ostvarenje ciljeva poslovnog procesa.

7.Dr. sc. Emina Imamović

 Planiranje interne revizije u društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine

 Interna revizija je profesija koja proces rada definiše u skladu sa globalnim standardima, najboljom praksom, ali i istraživačkim umijećem. Plan interne revizije je krucijalan dokument u samom procesu interne revizije. Adekvatnim planiranjem interni revizor može da usmjeri svoju pažnju na oblasti koje se žele revidirati u narednom periodu, identificirajući područja na kojima se očekuju eventualni problemi, pri tome poštujući opće zakonitosti interne revizije – obaviti reviziju na ekonomičan, efikasan i efektivan, i blagovremen način. Internu reviziju potrebno je posmatrati kao organizacioni dio društva za osiguranje koji doprinosi povećanju dodatne vrijednosti, na način da daje preporuke i mišljenje o internim kontrolama, kao i o svim procesima poslovanja, pri čemu su moguća otkrivanja nepravilnosti. U procesu planiranja, provođenja, praćenja i izvještavanja najvažnija pomoć koju interni revizori mogu imati je pomoć menadžmenta. Jedino sinergijskim djelovanjem ove dvije komponente moguće je ostvariti cilj interne revizije i tako unaprijediti poslovanje društva za osiguranje.

8.Mr. oec Elman Nadžaković

 Cash flow analiza

 Jedna od najvažnijih finansijskih analiza, kako za svaki pojedinačni projekt, tako i za cjelokupno poslovanje predstavlja analiza novčanog toka. Kao instrument finansijske analize, prava funkcija cash flow-a nije utvrđivanje finansijskog položaja preduzeća, nego tumačenje i obrazlaganje visine i promjena racio brojeva i neto obrtnog fonda, na osnovu kojih se izvlači zaključak o finansijskoj situaciji preduzeća. Cash flow koncept se smatra značajnim indikatorom likvidnosti, ali je njegova iskazna moć ograničena. Ograničenost proizlazi prvenstveno iz činjenice da se na osnovu obračunate veličine neto novčanog toka ne može dokučiti i da li preduzeće raspolaže efektivnim sredstvima plaćanja, što je posljedica činjenice da cash flow ne sadrži podatke o upotrebi gotovine generisane poslovnim aktivnostima. Neto novčani tok generisan poslovnim aktivnostima preduzeća predstavlja samo jedan tok, dok na poziciju likvidnosti preduzeća utiču svi finansijski događaji koji su pokrenuli tokove kapitala, i time pokrenuli promjenu neto obrtnog fonda.

9.Bernard Iljazović

Reguliranje plaćanja boravišne takse u Federaciji  Bosne i Hercegovine

 Novi zakonodavni okvir kojim se uređuje sustav boravišne takse pridonijeti će jačanju fiskalne discipline u samom sustavu, te jačanju odgovornosti obveznika u pogledu naplate boravišne takse, čiji će se pozitivni učinci pozitivno odraziti na veću efikasnost sustava i svrsishodnije  trošenje sredstava prikupljenih naplatom boravišne takse. Najveći dio sredstava s osnove boravišne takse ići će jedinicama lokalne samouprave što se smatra pozitivnim korakom naprijed, slijedeći tako praksu zemalja u okruženju. Takvim zakonskim određenjem o boravišnoj taksi u FBiH se uvode jedinice lokalne samouprave u raspodjelu financijskih sredstava s osnova boravišne takse. No, tu se neće raditi o prenošenju nadležnosti sa federalnog nivoa vlasti na nivo vlasti jedinica lokalne samouprave, nego samo o načinu raspodjele već prikupljenih sredstava, što će predstavljati izraz fiskalne politike u oblasti turizma, za koju je isključivo nadležna Federacija BiH. Za učinkovitiju primjenu Zakona nužno će biti provoditi brže i koordiniranije inspekcijske nadzore s ciljem sankcioniranja prekršitelja, a što će ujedno imati i pozitivan učinak na punjenje budžeta.

10. Mr Safija Žilić, dipl. oec

 Povlaštene informacije u teoriji i praksi

U obavljanju privredne djelatnosti informacije se smatraju jednom od najznačajnijih komparativnih prednosti privrednih subjekata. Zbog navedenog, u uporednom pravu u materiji prava vrijednosnih papira, kao ideal zakonodavstva postavilo se pravilo informacione simetrije, koje znači da svi učesnici na tržištu treba da imaju jednaku mogućnost u pristupanju svim informacijama od značaja za donošenje poslovnih odluka. Istraživanja historijskog razvoja, pravnih izvora i sudske prakse zemalja sa najrazvijenijim tržištima vrijednosnih papira pokazaju da ne postoji jedinstvena formula za konačno rješenje problema insajderske trgovine. Razlozi za pravno regulisanje i sankcionisanje ovog instituta u uporednom pravu bili su različiti. U nekim zemljama razlog je bila stvarna volja za sprečavanje insajderske trgovine, u drugim sticanje političkih poena, dok su se pojedine zemlje dugo godina oštro suprotstavljale bilo kakvom zakonskom regulisanju ovog pravnog instituta. Usaglašavanje sa evropskim pravom i međunarodnim standardima za zemlje u regionu je nužnost i obaveza, ali usaglašavanje prava bez njegove primjene u praksi nema nikakvu svrhu.

11.Doc. dr. sci. Asja Gojačić

Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja

Iako je etiku moguće definirati na više načina, smatra se filozofskom disciplinom koja proučava moralne standarde pojedinca. Moglo bi se zaključiti da etično poslovanje ili poslovna etika kroz implementaciju programa etike i usklađenosti ima direktan utjecaj na brojne nefinancijske pokazatelje, poput proizvodnje i vjernosti zaposlenika, inovativnosti i efikasnosti internih procesa, zadovoljstva kupaca i društveno odgovornog poslovanja, koji indirektno utječu na financijske rezultate poslovanja poduzeća. Poduzeća kroz modele poslovne etike koji se temelji na etičkim vrijednostima, implementaciji i upravljanju programima etike i usklađenosti utječu na izgradnju organizacijske kulture temeljene na integritetu, koja ima veliki utjecaj na nefinancijske, a potom i financijske rezultata poslovanja.

12.Džana Kadribegović

 Kratak osvrt na Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja  poslodavaca

U cilju ostvarivanja prava i interesa radnika i poslodavaca u procesu donošenja propisa iz oblasti rada, zaključivanju kolektivnih ugovora i vođenju socijalnog dijaloga, bilo je  potrebno  posebnim zakonom  utvrditi njihovu reprezentativnost. S obzirom da su prilikom donošenja ovog zakona socijalni partneri  imali dosta primjedbi na uređivanje ovog pitanja,  dogovoreno je da će se donijeti poseban zakon kojim će se konkretnije urediti pitanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Zakonom o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca se, naročito, uređuju: kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca  – postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja od značaja za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.  Zakonom je, također, propisan postupak  preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije, odnosno kantona, kao i području ili oblasti djelatnosti.

13.Safeta Lukačević

Važnost i pravila u razvoju karijere – porodica vs karijera

Karijera je međusobno povezan slijed poslova, položaja i radnih iskustava osobe tokom radnog vijeka, koji prati promjene u naklonostima, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinca. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces, koji podrazumijeva lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, izbor prave radne organizacije i drugo. Upravljanje karijerom je proces u kome se prati, raspoređuje i usmjerava potencijal radi ostvarenja prethodno zacrtanih ciljeva i želja. Čovjek bi trebalo da upravlja svojom karijerom kao da je to kompanija. Preduslov za upravljanje karijerom je visok nivo samopoznavanja. Opšte je poznato koliko je teško balansirati između porodice i karijera. Dobro je imati stav da ste zaposleni kod samog sebe i obavljati svaku aktivnost najbolje moguće. Morate znati koje su vam prednosti, koje su vaše mane, kako biste prednosti ojačali, a mane otklonili tokom vremena. Veliki je problem što većina ljudi ne pravi planove za razvoj karijere, već reaguju inertno. Takav stav ima za posljedicu lošu karijeru i krajnje nezadovoljstvo sopstvenim životom. Planiranje je osnovni dio upravljanja karijerom; čak iako to planiranje daje samo okvire za donošenje odluka o mogućnostima koje se javljaju prilikom definisanja prioriteta. Što više upravljate svojom karijerom, to je veća vjerovatnoća da će vam se takvi zacrtani ciljevi i ostvariti.

14.Alan Vajda, mag. iur

Provedba postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi pristupa zapošljavanju ili obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Postupak priznavanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu za državljane Republike Hrvatske, strane državljane i osobe bez državljanstva provodi se radi zapošljavanja (stručno priznavanje) ili nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) u Republici Hrvatskoj, i to sukladno odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija tj. počevši još od 1. rujna 2011. godine Ministarstvo znanosti i  obrazovanja Republike Hrvatske više nije nadležno za provedbu navedenog postupka, već je navedeno prelazi u isključivu nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske (ASOO) i Agencija za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO). Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju ili zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, ili razdoblja obrazovanja radi nastavka obrazovanja u osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Hrvatskoj.Stručno priznavanje predstavlja provođenje postupka priznavanja inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije radi zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, dok akademsko priznavanje podrazumijeva postupak priznavanja inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH