Časopis Decembar 2021

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 12/21

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

1. Prof. dr Milić Simić

Stečaj: Ozdravljenje   ili  nestanak  poslovnog  subjekta

Kao  što  je  Zakon  o  privrednim  društvima (ZPD) sistemski  zakon  o  osnivanju,poslovanju  i  upravljanju  privrednim  društvima  tako  je  Zakon  o  stečaju (ZoS) također  sistemski  o  razlozima, načinima, procedurama, dejstvima  i  posljedicama prestanka  i  ozdravljenja  privrednih  društava  i  drugih  subjekata  na  koje  se zakon  primjenjuje. Veliki   broj  stečajeva  zahtijeva  snažniju  edukaciju  u  materiji  stečaja  lica  koja obavljaju  fiducijarne  dužnosti – članove  uprave, nadzornog  odbora, prokuratore,  te  članove  sa  značajnim  ulogom  i  kontrolne  članove/dioničare  gdje  je  naglašena  uloga  privrednih  komora.  Predstečajni  postupak, kao  novi  institut  u  ovoj  oblasti, trebao  bi  da  odigra  značajnu  ulogu  u  otklanjanju  nastanka  finansijskih  teškoća  i  prijeteće  insolventnosti, uključujući  snažniju  komunikaciju  na  relaciji: dužnik – povjerioci. U  prednjem  smislu  treba  afirmisati  institut  reorganizacije  kroz  stečajni  plan jer  ZoS  predviđa  fleksibilna  rješenja  primjenom  mjera  različite  prirode statusne promjene, emisija  dionica, prodaja  imovine, konverzija  duga  u  kapital  i  drugo. Stečajne sudije  ističu  problem  plaćanja  troškova u stečaju. Možda bi trebalo razmisliti da  se  u  ZoS  unese  rješenje  za  mala  preduzeća, a  koje  se  nalazi  u  Principima  evropskog  stečajnog  prava: na  osnovu  dozvole  suda  i  pod njegovim nadzorom  sam  stečajni  dužnik  može  upravljati  imovinom  i  vršiti  njenu  prodaju  u  skladu  sa  zakonskim  pravilima.

2.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Popis i procjena imovine i obaveza stečajnog dužnika

Popis i procjena imovine stečajnog dužnika u toku stečajnog postupka su možda jedan od najbitnijih aspekata stečaja. Od kvalitetno obavljenog posla stečajnog upravitelja u fazi popisa predmeta stečajne mase u značajnoj mjeri će zavisiti odluke koje će se donositi u postupku, a tačna procjena vrijednosti tih predmeta skratit će vrijeme potrebno za unovčavanje imovine i omogućit će maksimalno namirenje povjerilaca u stečaju. U toku obavljanja te dužnosti, stečajni upravitelj pokazuje stručnost i sposobnost, a posebno u kontekstu uvećanja stečajne mase. Osnovni značaj poznavanja načina i metoda rada stečajnog upravitelja, a eventualno i vještaka, u postupku popisa i procjene predmeta stečajne mase, ogleda se prvenstveno u povećanju stepena povjerenja u obavljene radnje i izvještaje, a istovremeno omogućava stečajnom sudiji minimum poznavanja ekonomskih aspekata istih, kako bi mogao da vrši kontrolu nad radom upravitelja i vještaka. U krajnjem slučaju, to će unaprijediti provođenje stečajnih postupaka i smanjiti mogućnost malverzacija u postupcima stečaja koji su sami po sebi izazovni.

3.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Analiza tekućih sredstava kompanije

Analiza tekućih sredstava i kratkoročnog finansiranja predstavlja izuzetno značajan postupak u analizi poslovanja kompanije kao i u planiranju budućeg poslovanja. Analiza tekućih sredstava se izražava putem analize likvidnosti i analize solventnosti i zaduženosti određene kompanije u nekom posmatranom periodu. Da bi se  dobila kvalitetna analiza potrebno je uraditi analizu finansijskih izvještaja kao što su: bilans stanja, bilans uspjeha kao i neto novčani tokovi za svaku pojedinačnu posmatranu godinu. Prilikom analize finansijskih izvještaja potrebno je voditi računa o kvaliteti izvještavanja zbog davanja pravih i kvalitetnih informacija svim korisnicima tih izvještaja. Analiza tekućih sredstava je sastavni dio svake zdrave kompanije. Kvalitetna analiza tekućih sredstava i kratkoročnog finansiranja znači i poboljšanje poslovanja i razvoja kompanije.

4.Dr.sc. Jozo Piljić

Offshore financijski centri u uvjetima globalizacije

Procesi deregulacije i liberalizacija kapitalnih i novčanih tokova omogućili su brzu i nesmetanu financijsku fluktuaciju s jedne adrese na drugu. U toj globaliziranoj financijskoj mreži offshore financijski centri predstavljaju sigurna utočišta od nepredvidljivih nameta koje mogu nametati nacionalne države. Zbog toga je poslovanje OFC-a uglavnom obavijeno velom tajne i tako pobuđuje zanimanje mnogih zainteresiranih strana. Naime, poslovna praksa koja prati te malene porezne oaze ne može se sakriti: niskim poreznim stopama, krajnje liberalnom regulacijom i strogom anonimnošću nude utočište bogatoj klijenteli i multinacionalnim korporacijama, ali i organiziranom kriminalu. Novac koji pristiže na bankovne račune u OFC-e često dolazi iz zemalja u razvoju koje uslijed korumpiranog političkog aparata ne mogu kontrolirati izbjegavanje plaćanja poreza i prebacivanje novaca u sigurna utočišta. Problem je također što se zemljama u razvoju nameće i prihvaćanje liberalizacije kapitalnih tokova iako nemaju razvijene mehanizme kontrole, što dodatno olakšava bijeg kapitala. Unatoč svemu tomu, istraživačke studije o OFC-ima vrlo su rijetke. Na važnost OFC-a upozoravaju procjene MMF-a, koji neprestano vrši nadzor nad poslovanjem u OFC-ima i pokušava njihovu poslovnu praksu prilagoditi međunarodnim financijskim standardima.

5.Dr.sc. Dinka Antić

Politika i efekti oporezivanja cigareta: EU vs BiH

Analiza implikacija politike oporezivanja cigareta u BiH u periodu 2009-2021. ukazala je na veliki pad količina oporezovanih cigareta, a, na drugoj strani, na ogroman porast prihoda od naplaćenih akciza, koji je zaustavljen u 2020. godini. Mnogobrojne inicijative i prijedlozi izmjena akcizne politike imaju za cilj da se stabilizira legalno tržište cigareta u BiH, a da se, istovremeno, i naplaćeni prihodi od akciza oporave i povećaju. Analiza je pokazala da veliki pad količina oporezivih cigareta u BiH nije izuzetak, već, naprotiv, pravilo, ne samo u novim članicama EU, koje su prolazile sličan tegobni put povećanja akciza na cigarete, već i u pravno uređenim, razvijenim članicama EU-15. Ni smanjenje akciza na cigarete u pojedinim članicama nije doprinijelo stabilizaciji tržišta cigareta i rastu prihoda od akciza. Analiza trendova u BiH pokazala je da kontinuirani rast akciza, a time i maloprodajnih cijena cigareta, dovodi do segmentacije potrošača na grupaciju sa nižim dohocima, čija je potražnja elastična i time uveliko ovisi o rastu cijena cigareta, i na grupaciju sa višim dohocima, čija je potražnja neelastična i manje podložna promjenama cijena. Analiza trendova u članicama EU je pokazala sličnu pojavu, čiji je rezultat, u konačnici, veliki pad potrošnje cigareta, ali i pad prihoda od akciza, koji se ne mogu oporaviti niti smanjenjem akciznog opterećenja. Konačno, analiza je pokazala i razmjere utjecaja masovnih migracija stanovništva iz novih članica u razvijene članice EU na pad potrošnje cigareta u novim članicama EU. Može se zaključiti da rast prihoda od akciza na cigarete ima svoj maksimum, kako u EU, tako i u BiH.

6.Dr. sc. Jasmina Hurić

Izvještaji o globalnoj konkurentnosti u vrijeme krize uzrokovane pandemijom COVID-19

Konkurentnost po svojoj osnovnoj definiciji podrazumijeva komparativan koncept sposobnosti i uspješnosti preduzeća, sektora, regije ili nacije da nudi dobra i/ili usluge na određenom tržištu, grupi institucija, politika i faktora koji određuju nivo produktivnosti određene države[1]. Prema definiciji OECD-a, konkurentnost je sposobnosti zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uslovima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva. Stepen konkurentnosti je izuzetno važno pitanje za ekonomiju svake zemlje. Tome moraju biti posvećeni svi nivoi vlasti, privreda, građani, kao i svi ostali segmenti društva. Jačanje konkurentnosti zahtjeva dobro funkcionisanje tržišta, jake i razvijene institucionalne kapacitete, kontinuiranu edukaciju, kreativnost i inovacije. U periodu globalizacije i sveprisutnih turbulencija svjetske ekonomije pitanje konkurentnosti postaje ključan element, jer će se u budućnosti samo konkurentne ekonomije moći prilagoditi velikim izazovima i zahtjevima tržišta.

7.Nedim Čustović    

Novi Model tri linije – stavljanje fokusa na savjetodavne usluge

Novi Model tri linije je revidirana verzija modela Tri linije odbrane koji je profesiji interne revizije te upravljačkim strukturama dobro poznat. Model tri linije je savremeniji i usmjeren je samoj misiji interne revizije gdje se i fokus profesije stavlja na savjetodavnom angažmanu. Novi Model tri linije je jednostavan i praktičan te se temelji na šest ključnih načela dok će značajnu korist same primjene imati mnoge interesne strane, prije svega interni revizori, upravljačke strukture, menadžment i eksterni revizori. Model tri linije, osim što je zasnovan na načelima, modeliran je razumljivim grafičkim prikazom te je fokusiran primarno na organizaciju. Jedan od ključnih ciljeva Modela tri linije je u povećanju vrijednosti funkcije interne revizije, kod koje savjetodavni angažman ne predstavlja prijetnju nezavisnosti jer je osiguran efikasnijim Odborom za reviziju. Jedna od velikih nada za novi Model tri linije jest da će pomoći razjasniti ulogu interne revizije i pružiti profesiji više samopouzdanja, kao i pokazati odgovarajuću fleksibilnost i stabilnost kako bi proširila primjenjivost na sve organizacije. Model neće donijeti samo više povjerenja u vrijednosti interne revizije unutar funkcije interne revizije, već i u upravljačkom tijelu i menadžmentu.

8.Jasmin Omeragić

Računovođe moraju „igrati“ pošteno

Uspješno organizirati bilo kakav rad, a pogotovo rad računovodstvene funkcije, sinhroniziran je skup niza postupaka, koji (pored usklađenosti) moraju međusobno biti i strogo kontrolirani. Računovodstvo, kao važan segment poslovanja, bez obzira na veličinu firme čije poslovanje prati, uvijek ispunjava osnovne procedure, načela, metode rada i uglavnom se dobro služi kvalitetnim IT alatima. Međutim, u eri stalnog razvoja IT tehnologije i kontinuiranih usklađivanja sa savremenim tokovima većina savremenih računovodstvenih aplikacija koncipirana je tako da se najveći broj radnji obavlja programirano, to jest „radi“ automatski uz primjenu računskih, logičkih i drugih kontrola, što je za korisnike tih programa dodatna podrška i prednost, no zabrinjava činjenica da automatizacija postaje i tlo pogodno za poslovne prevare jer ponekad i dobrog i dovoljno obrazovanog (ali ponajčešće mladog i neiskusnog računovođu) to može dovesti u stanje određene indiferencije. No, ipak ne bismo trebali zanemariti, ili smatrati nevažnima neka osnovna “pravila ponašanja” kako bismo baš mi – računovođe eliminirali mogućnost stvaranja situacije kojom ćemo, bez i najmanje namjere ili saučesništva, direktno ili indirektno potpomoći činjenje poslovnih prevara.

9.Džana Kadribegović

Izbor i prestanak mandata člana  vijeća zaposlenika

U Zakonu o radu predviđeno je da radnici kod poslodavca koji zapošljava najmanje 30 radnika, imaju pravo da formiraju vijeće zaposlenika, koje će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti njihovih prava i interesa. Vijeće zaposlenika formira se na prijedlog reprezentativnog sindikata ili najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca. Prema navedenom  zakonu, zaposlenici kod poslodavca imaju pravo da biraju i da budu birani u vijeće zaposlenika, osim članova upravnog odbora, poslovodnog organa, nadzornog odbora i članova njihovih porodica, te zaposlenika koje poslodavac ovlasti da ga zastupaju u odnosima sa zaposlenim. Vijeće zaposlenika bira se  na slobodnim i neposrednim izborima tajnim glasanjem, na period od tri godine.  Liste kandidata za izbor članova vijeća zaposlenika mogu predložiti sindikat, odnosno jedna ili više grupa zaposlenika. Nekada se može  dogoditi slučaj kada će članu vijeća zaposlenika prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran. To su slijedeći slučajevi:      prestankom ugovora o radu; isključenjem zbog neizvršavanja obaveza i ovlaštenja koja su utvrđena  Zakonom o vijeću zaposlenika ili drugim zakonom; ako nastupe okolnosti iz člana 7. Zakona koje predstavljaju smetnju da bude u vijeću zaposlenika, ako se broj zaposlenika smanji ispod broja 15 u trajanju dužem od šest mjeseci.

1o.Bernard Iljazović

Novi pravni okvir o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u FBIH

Donošenje Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva, s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organiziranje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi sa pravom na kolektivno pregovaranje u svrhu unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih interesa. Donošenjem novih pravila u tom segmentu radnog zakonodavstva zasigurno će se uspostaviti jasnija pravila, što će olakšati učinkovitiju primjenu u praksi. Članovi sindikata  se trebaju aktivnije uključivati i sudjelovati u zastupanju određenih ekonomskih i socijalnih interesa, koji se direktno odražavaju na njihov status u radno-pravnom odnosu. Naime, čest je slučaj da vođe sindikata zapravo predstavljaju produženu ruku nositeljima vlasti, te da zastupaju mišljenja samo pojedinog dijela članstva, čime se postižu negativni učinci za položaj radnika, a posebice njihova utvrđena materijalna prava. Stoga bi se u tom pogledu trebala podići razina transparentnosti, nepristranosti, etičnosti, a prije svega jednakosti, kako bi se postigla adekvatna kompromisna rješenja na obostrano zadovoljstvo kako radnika, tako i poslodavaca.

11.Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti pod kojima strani državljani mogu biti osnivači trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Iako strani državljani mogu slobodno osnivati trgovačka društva na teritoriju Republike Hrvatske, pod jednakim uvjetima koji za osnivanje trgovačkog društva vrijede i za državljane Republike Hrvatske, ipak za strane državljane kao osnivače odnosno članove trgovačkog društva („vlasnike”) mogu postojati i određene dodatne obveze koje proizlaze iz odredbi Zakona o strancima i Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji. Naime, dodatne obveze ovise o tome hoće li strani državljanin u društvu koje osniva obavljati rad, odnosno hoće li se u društvu koje osniva samozapošljavati ili će obavljati samo funkcije člana društva („vlasnika”) odnosno člana uprave (direktora), bez sklapanja ugovora o radu u društvu koje osniva.Međutim, ako državljanin treće zemlje želi obav­ljati rad (samozaposliti se) u trgovačkom društvu koje je osnovao u Republici Hrvatskoj, mora sklopiti ugovor o radu i priba­viti dozvolu za boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Naime, državljani trećih zemalja, mogu u Republici Hrvatskoj raditi samo na onim poslovima za koje im je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca s kojim su zasnovali radni odnos.

 

12. Savjetodavni servis

13. Šema preknjiženja sa starog na novi kontni plan

14. Saopštenja za primjenu propisa

16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.