Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 1/22 od 05.01.2022. godine, objavljena je izmjena Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Izmjenu Pravilnika donosimo u nastavku:

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21 i 83/21) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 55. Konjic, naziv banke "Vakufska banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d." a broj računa: "160-460-0346331-506" zamjenjuje se brojem: "134-672-1007044-865".

Pod rednim brojem 66. Ilijaš, naziv banke "Vakufska banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d." a broj računa: "160-200-0000710-645" zamjenjuje se brojem: "134-661-1007091-285".

2. U tački 12.1.7. Računi obrtničkih komora, kod Zeničko-dobojskog kantona, naziv banke: "Vakufska banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d." a broj računa: "160-4200042487-174" zamjenjuje se brojem: "134-668-1007019-453".

3. U tački 12.1.11. Računi agencija za vodna područja, kod Agencije za vodno područje rijeke Save, naziv banke: "Vakufska banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d." a broj računa: "160-200-0021679-135" zamjenjuje se brojem: "134-660-1006765-317".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prečišćen Pravilnik preuzmite OVDJE.


Objavljena Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 106/21 od 31.12.2021. godine, objavljena je Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće. Ovom uredbom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće.

Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pod prosječnom mjesečnom neto plaćom u Federaciji BiH, u smislu ove uredbe, smatra se prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji u periodu januar – septembar tekuće godine koji objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će odlukom, u skladu sa članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine.

Ova uredba stupa na snagu nerednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.


Izmjena Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 105/21 od 29.12.2021. godine, objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Izmjene i dopune odnose se na obrasce JS3120 – Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima kao i lica osiguranih po drugim osnovama i JS3320 Prijava uplaćenih doprinosa za lica osigurana po drugim osnovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.