U primjeni novi Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije

U ”Službenim novinama FBiH”, broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika privrednih društava u djelatnosti drvne i papirne industrije na teritoriji FBiH kao i djelovanje i uvjeti rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ovaj kolektivni ugovor je obavezujući i važi za sve poslodavce, bez obzira na strukturu kapitala, u kompanijama koje posluju u oblasti drvne i papirne industrije na teritoriji Federacije BiH za djelatnosti označene šiframa 16., 17. i 31. prema važećoj Klasifikaciji djelatnosti BIH 2010.

Kolektivni ugovor stupa na snagu 30.09.2021. godine i isti možete preuzeti putem sljedećeg linka KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE.