Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 99/22 od 14.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira.

Ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja, objavljivanja izvještaja i informacija emitenata, ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira, berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta, Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i samoregulirajuće organizacije kao i sadržaj obavještenja o transakcijama na osnovu povlaštenih informacija.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i primjenjivati će se od 1.1.2023. godine.

Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/13 i 65/19).

Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira