Izmjena Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 99/22 od 14.12.2022. godine objavljena je izmjena Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće.

UREDBA
O IZMJENI UREDBE O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

Član 1.

U Uredbi o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12), član 4. mijenja se i glasi:

“Član 4.

(1) Rukovodeći državni službenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem vrši službenu dužnost ima pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice u visini od 250 KM mjesečno.

(2) Državni službenik i namještenik, čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem vrši službenu dužnost, ima pravo na naknadu troškova smještaja u mjestu rada u visini od 299 KM mjesečno.

(3) Osobe iz st. (1) i (2) ovog člana, koje imaju osiguran službeni smještaj, ali za smještaj plaćaju naknadu za zakup stana, imaju pravo na naknadu troškova smještaja u visini od 149 KM mjesečno.

(4) Za ostvarivanje prava iz st. (1) i (2) ovog člana, državni službenik i namještenik podnose zahtjev o kojem rješenjem odlučuje rukovodilac organa državne službe.

(5) Za odlučivanje o zahtjevu iz stava (4) ovog člana, organ državne službe po službenoj dužnosti pribavlja uvjerenje o prebivalištu i uvjerenje o vlasništvu nad stambenom jedinicom u mjestu rada za osobu koja je podnijela takav zahtjev.

(6) Osoba iz st. (1) i (2) ovog člana nema pravo na troškove smještaja u mjestu rada ako ona, njen bračni ili vanbračni partner ili njihovo maloljetno dijete u tom mjestu imaju u vlasništvu stambenu jedinicu (kuću ili stan).”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine.