Objavljena dopuna Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U “Službenim novinama FBiH”, broj 3/18 od 17.01.2018. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovim dopunama trgovci pojedinci se određuju kao paušalci.

Pravilnik stupa na snagu 18.01.2018. godine.

Dopune Pravilnika donosimo u cijelosti u nastavku

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16 i 38/17) u članu 49. stav (1) dodaje se nova tačka 5. koja glasi:

“5. ako obavljaju djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice kojim on stiče svojstvo trgovca pojedinca prema odredbama Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 4/10 i 79/17), sami bez zapošljavanja drugih lica.”

Član 2.

U članu 50. stav (1) dodaje se nova tačka 5. koja glasi: “5. obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice 70,00 KM.”

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.