Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 85/21 od 22.10.2021. godine objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u kompanijama u djelatnosti trgovine iz važeće Klasifikacije djelatnosti BiH na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim ugovorom regulišu se:

 • Važenje ovog kolektivnog ugovora;
 • Pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi sa radnim odnosima;
 • Način utvrđivanja plaće;
 • Utvrđivanje najniže satnice i niže od najniže satnice;
 • Način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada;
 • Naknada plaće:
  • ­ u slučaju smrti radnika i člana uže porodice
  • ­ za vrijeme odsustva sa rada
  • ­ za vrijeme bolesti radnika
  • ­ u periodu rada na terenu
 • Način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja;
 • Uvjeti i visina naknade plaće zbog odsustva sa rada žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove;
 • Pravo na otpremninu…

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”

Preuzmite: Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH