Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama FBiH”, broj 17/20 od 04.03.2020. godine objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na osnovu člana 137. i 138a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine na jednoj strani i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na drugoj strani, zaključuju Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika koje proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi ugovornih strana, postupak izmjena i dopuna ovog Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za radnike i poslodavce.

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih potpisnika strana iz ovog Kolektivnog ugovora, a u primjeni će biti od 01.03.2020. godine i objaviće se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora, ugovorne strane potvrđuju da je Granski kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 97/17) prestao da važi istekom roka na koji je potpisan.

Potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora i stupanjem na snagu istog, prestaje da važi Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-34-1823/19 od 23.10.2019. godine.

Ugovor u cjelosti možete preuzeti OVDJE