Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 57/22 od 20.07.2022. godine objavljene su Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Izdvajamo izmjenu računa zavoda za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačkog kantona, gdje se račun Addiko Bank d.d. broj: 306-003-0000648-268 zamjenjuje se računom ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo broj: 140-102-1110000-375.

Izmjene donosimo u nastavku.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20 – isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22 i 34/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 13. Gračanica, naziv banke “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, a broj računa: “338-620-2226941-185” zamjenjuje se brojem “140-102-0310000-732”.

Pod rednim brojem 21. Živinice, naziv banke “Sberbank BH d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”.

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zapadnohercegovački kanton, naziv banke: “Addiko Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo”, a broj računa “306-003-0000648-268” zamjenjuje se brojem “140-102-1110000-375”.

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.