Izmjena Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 56/21 0d 16.07.2021. godine je objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20 – Isp, 63/20, 88/20 i 28/21) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 18. Lukavac, naziv banke “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Nova Banka a.d.” a broj računa “338-000-2211822-784” zamjenjuje se brojem: “555-500-0052325-157”.

Pod rednim brojem 54. Jablanica, naziv banke: “Vakufska banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Privredna banka Sarajevo d.d.” a broj računa “160-460-0146835-195” zamjenjuje se brojem: “101-151-0073817-981”.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.