Potpisan Kolektivni ugovor za sektor proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH

U “Službenim novimana FBiH” br. 61/18 od 3.8.2018. godine objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim kolektivnim ugovorom  uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u djelatnosti proizvodnje i prerade metala sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu: pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi sa radnim odnosima, najniže plaće, plaća i naknada plaća, uslova za rad sindikata; postupka kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova; drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cjelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom

Ovaj ugovor stupa na snagu naredni dan od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno 4.8.2018. godine.