WEBINAR: Računovodstveni i porezni tretman poslovanja udruženja i drugih neprofitnih organizacija

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novi webinar koji se odnosi na računovodstveni i porezni tretman poslovanja udruženja i drugih neprofitnih organizacija, sa sljedećim temama:

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • PRIMJENA ”MALIH” RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA
 • POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 16.02.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 16.02. do 22.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 16.02. do 22.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

 

PROGRAM WEBINARA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA

 • Obveznici podnošenja finansijskih izvještaja
 • Obvezni obrasci finansijskog izvještavanja
 • Podnošenje finansijskih izvještaja za mikro pravna lica (neprofitne organizacije)
 • Detaljan prikaz novih obrazaca finansijskih izvještaja: Bilans stanja i Bilans uspjeha
 • Preknjiženja i primjena novog kontnog plana za neprofitne organizacije

PRIMJENA ”MALIH” RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • Obvezna primjena ”malih” standarda?
 • Razlika u primjeni ”velikih” i ”malih” standarda
 • Prednosti primjene ”malih” standarda
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, donacija, prihoda i dr. u skladu sa ”malim” računovodstvenim standardima

BUDŽETIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PROJEKTIMA

 • Priprema budžeta u skladu sa poreznim propisima
 • Izračun bruto naknade u okviru projektne aktivnosti
 • Tretman PDV-a pri budžetiranju projekata
 • Praćenje projekata u računovodstvenom softveru
 • Postupanja u slučaju paralelne realizacije više projekata
 • Audit projeknih aktivnosti
 • Realokacija budžetnih stavki

POREZNE SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • Obračun poreza na dohodak i doprinosa na isplate upravnom odgovoru i članovima udruženja
 • Isplate po osnovu Ugovora o djelu
 • Obaveza plaćanja poreza na dobit (obavljanje profitnih djelatnosti od strane neprofitne organizacije)
 • Plaćanje poreza po odbitku
 • Obaveza plaćanja i povrata PDV-a
 • Neprofitna organizacija kao registrovani PDV obveznik

DRUGE AKTUELNOSTI IZ POSLOVANJA

 • Organizacija poslovanja
 • Obaveza vođenja knjige protokola
 • Izvještavanje ministarstva pravde
 • Izvještavanje prema donatorima
 • Mogući angažmani fizičkih lica (studenti, volonteri,…)

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 16.02. do 22.02.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 16.02. do 22.02.2023.godine.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

 

PREDAVAČI:

 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14