OMOGUĆENE DODATNE PRIJAVE I PREGLED WEBINARA DO 31.01.2023. GODINE: PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU I DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU 
 • BILANS STANJA, BILANS USPJEHA, GOTOVINSKI TOK, PROMJENE NA KAPITALU, BILJEŠKE
 • (NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PRIJAVE I PREGLED WEBINARA DO 31.01.2023. GODINE

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i na isti se možete odmah prijaviti, a pregled je omogućen do 31.01.2023. godine. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave pa do 31.01.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA

 

NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU 
 • Predstavnici FIA-e će učesnike webinara upoznati sa novostima u vezi sa predajom finansijskih izvještaja.
 • Obaveze pravnih lica u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • NOVI način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
 • Uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
 • Podnošenje obrazaca godišnjeg obračuna elektronskim putem
 • Naknada za predaju finansijskih izvještaja
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci i kontrola kvalificiranih lica)
 • Mogućnost korištenja izjave o neaktivnosti pravnog lica
 • Razvrstavanje na mikro, mala, srednja i velika pravna lica
 • Obveznici i način predaje Izvještaja o poslovanju, Odluke o utvrđivanju finansijskih izvještaja i Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja
BILANS STANJA I BILANS USPJEHA
 • Prezentacija novih obrazaca bilans stanja i bilans uspjeha
 • Obrasci za mikro pravna lica
 • Obrasci za mala, srednja i velika pravna lica
 • Pregled razlika ”novih” i ”starih” obrazaca
 • Popunjavanje kolone ”prethodna godina”
 • Evidentiranje imovine sa pravom korištenja
 • Računovodstveno evidentiranje gubitka iznad visine kapitala
 • Osvrt na ostale pozicije imovine, kapitala i obaveza
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Novi način prezentacije prihoda i rashoda kroz izvještaj Bilans uspjeha
 • Konta 603, 613 i 623 – Odobreni popusti i rabati
 • Gdje evidentirati prihode od aktiviranja roba i učinaka?
 • Prihod od kamate prema povezanim i nepovezanim
 • Evidentiranje dobitaka od prodaje dugoročne imovine
 • Dobici/gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja
 • Šema knjiženja zatvaranja prihoda i rashoda, i utvrđivanje finansijskog rezultata
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU
 • Promjene na grupi konta 20 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti
 • MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima smatraju ekvivalentima gotovine
 • Informacije koje nam pruža Izvještaj o gotovinskom toku
 • Prezentacija novog obrasca Izvještaja o gotovinskom toku
 • Novčani tok od poslovnih, investicijskih (ulagačkih) ifinansijskih aktivnosti.
 • Direktna i indirektna metoda sastavljanja Izvještaja o gotovinskom toku
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
 • Promjene na klasi 3 – Kapital
 • Struktura kapitala
 • Osnovni kapital, rezerve, dobit i gubitak
 • Prezentacija novog obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Evidentiranje upisanog a neuplaćenog kapitala
 • ”Negativni” kapital
 • Uplata/unos udjela
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 • Informacije o osnovu za sastavljanje finansijskih izvještaja
 • Informacije o primijenjeni računovodstvenih politika
 • Informacije koje zahtijevaju MSFI u vezi pozicija koje privredna društva imaju u svojim finansijskim izvještajima
 • Pružanje dodatnih informacija koje nisu prezentirane u finansijskim izvještajima
(NE)OBAVEZNA PLAĆANJA I PRIJAVE POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • Obaveze plaćanja naknada i članarina
 • Obaveze plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama
 • Komunalna taksa – taksa na istaknutu firmu
 • Republička taksa za RS
 DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Minimalna plaća u FBiH za 2023. godinu
 • Nove osnovice za obračun doprinosa
 • Obračun doprinosa na povlaštenu osnovicu
 • Izmjene Pravilnika o PDV-u, elektronski potpis
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, banke i neprofitne organizacije
 • Izmjene i dopune kolektivnih ugovora
 • Izmjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i na isti se možete odmah prijaviti, a pregled je omogućen do 31.01.2023. godine. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od datuma prijave pa do 31.01.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Predstavnici FIA-e
 • Elma Peštović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal sa webinara– Priručnik sa prezentacijama
 • Pisani tekst u vezi sa godišnjim obračunom za banke i neprofitne organizacije

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14