OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 31.7.2023. GODINE: PDV TRETMAN USLUGA, PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, NEPROFITNE ORGANIZACIJE…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PDV TRETMAN USLUGA
 • PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA
 • TURIZAM  I UGOSTITELJSTVO –  regulatorni okvir, računovodstveni i porezni tretman
 • NEPROFITNE ORGANIZACIJE – osnivanje, poslovanje, porezi i računovodstvo
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.07.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

TEME

PDV TRETMAN USLUGA

 • Promet usluga shodno članu 8. Zakona
 • Korištenje usluga u vanposlovne svhre
 • Osnovica za obračun PDV-a usluga koje su pružene bez naknade
 • Vršenje usluga u svoje ime a za račun drugog lica
 • Mjesto prometa usluga prema članu 15. Zakona
 • PDV tretman usluga pruženih ino licima
  • Usluge koje su oslobođene obračuna PDV-a ukoliko su pružene ino licima?
  • Potrebna dokumentacija za oslobađanje obračuna PDV-a?
  • Da li lice iz BiH može postati PDV obveznik ukoliko fakturiše više od 50.000 KM usluga koje nisu oporezive u BiH?
 • PDV tretman usluga primljenih od ino lica
  • Obaveza ”vozanja” PDV-a?
  • Šta ukoliko je ino lice obračunalo PDV, a mjesto oporezivanja je u BiH?
  • Šta ukoliko ino lice nije obračunalo PDV, a mjesto oporezivanja je prema sjedištu izdavaoca fakture?
  • Problem duplog (ne)oporezivanja.
 • Lohn poslovi (potrebna dokumentacija, način popunjavanja poreznih evidencija)
 • Mogućnost odbitka ulaznog PDV-a za sljedeće usluge:
  • advokata, reklame, popravke vozila, ulaganja u unajmljene objekte, renoviranje stanova za stanovanje…
 • Kada nastaje obaveza za obračun PDV-a kod usluga?
  • Obračun PDV-a nakon što je usluga izvršena
  • Obračun PDV-a kod djelimično pružene usluge
 • Obračun PDV-a kod usluga koje su povezane sa izvozom ili uvozom
 • Prefakturisanje usluga, oporeziv promet ili ne?
 • PDV tretman usluga koje su od javnog interesa i finansijskih usluga
 • PDV tretman usluga povezanih sa slobodnim zonama
 • PDV tretman usluga koje pružaju putničke agencije i turoperatori

PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

 • Trgovina novim automobilima
 • Trgovina rabljenim automobilima, poseban postupak  – kada se može provoditi
 • Način evidentiranja trgovine u posebnom postupku i obračun PDV-a
 • Nabavka automobila preko lizing aranžmana
 • Razmjena automobila “staro za novo“
 • Prodaja automobila zaposlenicima
 • Nabavka i prodaja vozila kao dugoročne imovine
 • Vrši li se ispravka ulaznog PDV-a na prodaju teretnog vozila?
 • Nabavka rabljenog vozila i prodaja u rezervnim dijelovima
 • Obračun PDV-a pri uvozu rabljenih vozila i utvrđivanje nabavne vrijednosti
 • Prodaja vozila kao dugoročne imovine ispod knjigovodstvene vrijednosti
 • Iznajmljivanje automobila – ugovor, obračun poreza na dohodak i visina najma
 • Korištenje automobila u poslovne i neposlovne svrhe  – obračun, putni nalozi  i  evidencije
 • Korištenje automobila u neposlovne svrhe – obračun „koristi“
 • Korištenje automobila za prevoz na posao i sa posla
 • Korištenje automobila 24 sata od strane zaposlenika, korist ili ne?
 • Korištenje vlastitih automobila radnika za potrebe firme

TURIZAM  I UGOSTITELJSTVO –  regulatorni okvir, računovodstveni i porezni tretman

 • Zakon o turističkoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Uslovi za obavljanje turističke djelatnosti
 • Turistička djelatnost kao obrt i kao privredno društvo
 • Obavezne evidencije turističkih djelatnosti
 • Računovodstvo u turističkoj djelatnosti
 • Specifičnost obračuna PDV-a u turističkoj djelatnosti (utvrđivanje osnovice, obračun PDV-a na avanse)
 • Mjesto plaćanja PDV-a – kombinacije
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – osnovne karakteristike
 • Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti
 • Knjiga šanka, (ne)postojanje obaveze vođenja vs potreba za istom
 • Djelatnost ugostiteljstva u pravnom licu
 • Normativi u ugostiteljstvu, praćenje utroška sirovina u proizvodnji hrane i pića
 • Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića – proizvodnja ili …?
 • Zalihe pića u ugostiteljstvu, trgovačka roba ili proizvodi?
 • Kalkulacija zaduženja zaliha u ugostiteljstvu
 • Obavezni interni akti u ugostiteljskoj djelatnosti

NEPROFITNE ORGANIZACIJE – osnivanje, poslovanje, porezi i računovodstvo

 • Registracija udruženja i fondacija – regulatorni okvir
 • Predstavništva stranih nevladinih organizacija, porezni aspekt
 • Zapošljavanje i drugi oblici angažovanja lica od strane NVO
 • Porezni aspekt isplata fizičkim licima u NVO (članovi NO, UO, troškovi službenog puta, troškovi upotrebe vlastitog telefona i sl.)
 • Opšte karakteristike računovodstva NVO
 • Princip sučeljavanja prihoda i rashoda kod dugoročnih projektnih aktivnosti
 • Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Kontni plan i obrasci finansijskih izvještaja
 • Knjigovodstveno praćenje više projektnih aktivnosti u NVO
 • NVO i PDV, kada postoji obaveza plaćanja PDV-a kada NVO nije u sistemu PDV-a
 • PDV tretman stipendija i donacija
 • Obaveze fiskalizacije i izdavanje računa

AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene Zakona o PDV-u
 • Prva primjena kvalificiranog elektronskog potpisa od strane PDV obveznika
 • Druge aktuelnosti iz prakse

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.07. do 06.08.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Milica Vidović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14