OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.04.2023. GODINE: ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISLATIOCA, SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENIM, SLUŽBENA PUTOVANJA, POZAJMICE, KONSOLIDACIJA…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISPLATIOCA
 • SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENICIMA
 • SLUŽBENA PUTOVANJA
 • PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.04.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2023.. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

ISPLATE LICIMA KOJA NEMAJU STATUS ZAPOSLENIKA KOD ISPLATIOCA

 • Ugovor o djelu
 • Ugovor o autorskom djelu
 • Isplate direktorima koji nisu u radnom odnosu
 • Isplate licima na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog onoda
 • Isplate volonterima
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Isplate studentima praktikantima
 • Porezni tretman u ovisnosti o mjestu prebivališta primaoca prihoda
 • Pregled neoporezivih isplata licima koja nemaju status zaposlenika kod isplatioca

SPECIFIČNOSTI KOD NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENICIMA

 • Naknada za rad na terenu (terenski dodatak)
 • Naknada za prevoz
  • Šta ukoliko za određenu lokaciju ne postoji cijena prevoza od ovlaštenog prevoznika?
  • Da li se radniku može isplatiti 12 naknada za prevoz u toku godine?
  • Korištenje privatnog vozila za prevoz na posao i sa posla
  • Porezni tretman isplaćene naknade za prevoz ukoliko je radnik veći dio mjeseca proveo na bolovanju?
 • Naknada za topli obrok
  • Porezni tretman naknade za topli obrok u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
  • Porezni tretman naknade za topli obrok u slučaju šestodnevne radne sedmice
  • Kombinacija isplate naknade za topli obrok u hrani i novcu
 • Naknada za smještaj i odvojeni život
  • Isplata naknade za smještaj i odvojeni život članu uprave
 • Regres za godišnji odmor
  • Šta ukoliko se radniku isplati regres, ali radnik ne iskoristi godišnji odmor?
 • Otpremnina prilikom odlaska u penziju
 • Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu
  • Porezni tretman otpremnine u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu
 • Novčane pomoći zaposlenicima
  • Teška bolest,
  • Hirurška intervencija,
  • Invaliditet
 • Naknada za pokrivanje troškova sahrane
  • Da li je potrebno pravdati trošak putem računa?
 • Pokloni zaposlenicima
 • Neoporeziva korist:
  • posebna radna odjeća
  • posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa
  • sistematski kontrolni ljekarski pregledi za sve zaposlene,
  • razni oblici obrazovanja i stručnog usavršavanja
  • premije kolektivnog osiguranja
 • Koeficijenti i način obračuna koristi

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA

 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice (prijava kreditnog posla)
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena, povezana lica
 • Obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama, mogućnost sastavljanja skraćenog izvještaja
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice, porezne posljedice kod (ne)povezanih lica
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni tretman oprosta pozajmice
 • Računovodstvo pozajmica prema kontnom planu
 • Mogućnost prebijanja pozajmica, konverzija obaveze u kapital
 • PDV tretman pozajmice
 • Pozajmica kao avans
 • Pozajmica i akontativna isplata dobiti

SLUŽBENA PUTOVANJA

 • Šta se smatra službenim putem
 • Službeni put na relaciji kraćoj od 30km
 • Isplata i pravdanje putne akontacije
 • Isplate akontacije za službeni put u devizama
 • Obračun dnevnice u BiH i inostranstvu
 • Dnevnice, smještaj, ishrana…
 • Priznavanje troškova mostarina, putarina… ukoliko se koristi privatni automobil za službeni put
 • Troškovi reprezentacije na službenom putu
 • Putni naloga – obaveza, sadržaj, izgled
 • Rok za pravdanje putnog naloga
 • Dokazivanje da je službeni put zaista obavljen
 • Pravdanje i naknada troškova prevoza i smještaja
 • Neopravdan putni nalog – pozajmica ili korist?
 • Šta se može podvesti pod „ostale troškove“ (reprezentacija, kupovine u trgovinama….)?
 • Da li poslodavac može samostalno odrediti visinu dnevnice za službeni put?
 • Službena putovanja lica koja nisu u radnom odnosu

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Sastavljanje i predaja konsolidovanih finansijskih izvještaja shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Razvrstavanje grupe pravnih lica
 • Primjena MSFI prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Izuzeća od obaveze konsolidacije
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Primjena MSFI-a  10 – Konsolidovani finansijski izvještaji
 • Konsolidovani izvještaj o poslovanju
 • Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Obaveza revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu 26.04. do 30.04.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14