OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 05.7.2023. GODINE: GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA, NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE, FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE (PDV prijava – elektronski potpis, Ustavni sud FBiH- neustavnost Zakona o doprinosima, Naknada VTK…)

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

DATUM ODRŽAVANJA: 05.07.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

TEME

GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • Sticanje i gubljenje prava na godišnji odmor
 • Minimalno/Maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • (Ne)mogućnost odricanja od godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmora
 • Obaveza donošenja plana korištenja godišnjeg odmora
 • Odluka ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 • Da li se period godišnjeg odmora određuje po želji radnika ili potrebama poslodavca?
 • Šta ukoliko praznik ili drugi neradni dan pada na dan korištenja godišnjeg odmora?
 • Specifičnost korištenja godišnjeg odmora kod radnika koji su većinu godine proveli na bolovanju ili porodiljskom odsustvu
 • Pravni i porezni tretman Regresa
 • Isplata regresa u slučaju da poslodavac posluje sa gubitkom
 • Pravo na regres kod radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme
 • Isplata regresa prije korištenja godišnjeg odmora
 • Prezentacija mišljenja Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • Evidencija najmova u poslovnim knjigama najmodavca i najmoprimca
 • Obavezna evidencija unajmljene imovine u poslovnim knjigama najmoprimca
 • Obračun amortizacije i kamate na unajmljenu imovinu
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Tretman najma bez naknade
 • Računovodstveno evidentiranje u slučaju izmjene Ugovor o najmu (produženje roka, promjena cijene…)
 • Način određivanja perioda trajanja najma
 • Evidentiranje najma uz primjenu standarda za mala i srednja preduzeća
 • Porezni tretman priznavanja troška, najma, amortizacije i kamate
TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • Veleprodaja vs. maloprodaja
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Postupci pri zatvaranju samostalne trgovačke radnje
 • Postupci pri prelasku iz samostalne djelatnosti u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evidentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih prizvoda
 • Zalihe usluga u toku
FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I PREVARE U RAČUNOVODSTVU
 • Ciljevi i zadaci forenzičkog računovodstva
 • Tehnike i alati forenzičkog računovodstva
 • Analitički postupci u forenzičkim istragama
 • Kreativno računovodstvo -primjena, prevencija i manipulacije
 • Koraci u otkrivanju i sprječavanju računovodstvenih prevara
 • Primjeri prevara iz prakse
DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Obaveza podnošenja PDV prijave uz upotrebu elekronskog potpisa
 • Izmjena Zakona o PDV-u koja se odnosi na neoporezivu donaciju hrane
 • Neustavnost odredbi Zakona o doprinosima koje se odnose na obračun doprinosa za zaposlenike kod nerezidentnih pravnih lica i nerezidentnih humanitarnih organizacija
 • Naknada članarine vanjsko-trgovinskog komori
 • Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14