EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (Izbjegavanje plaćanja poreza – porezne prevare)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. sc. Dinka Antić, Dr. sc. Ševal Alić

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )

Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima, analitičarima, kontrolnim i pravosudnim organima, studentima i drugima koji izučavaju opisanu materiju ili se na bilo koji način susreću s problemom evazije poreza na dodanu vrijednost.

„Knjiga „Evazija poreza na dodanu vrijednost“, autora doc.dr.sci Joze Piljića, obrađuje aktualnu problematiku efikasnije naplate poreza u uvjetima rastućih poreznih prevara i utaja poreza, ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom i globalnom planu. Autor je u knjizi ukazao na činjenicu da porez na dodanu vrijednost (PDV), za razliku od oporezivanja na promet,  po svojim konceptulanim karakteristikama predstavlja izdašan porez, te da ima značajan udio u poreznim strukturama razvijenih država, a u  zemljama u razvoju i dominatni značaj za financiranje budžeta. Iako je vjerovatnoća nastanka poreznih utaja zbog frakcionog načina plaćanja PDV-a mnogo manja nego u sistemu poreza na promet istraživanja iskustava razvijenih zemalja koje je sproveo autor su pokazala da postoje mnogobrojne slabe tačke sistema PDV-a, ne samo u segmentu povrata kojeg međunarodni eksperti nazivaju  „Ahilovom“ petom sistema PDV-a. Učinjen je veliki napor da se pobroje svi pojavni oblici prevara u sistemu PDV-a, koji su sistematizirani prema segmentima sistema PDV-a i detaljno obrađeni. Značaj knjige se ogleda i u tome što su prezentirane dobra praksa članica EU i mjere u cilju poboljšanja funkcioniranja sistema PDV-a u EU i zaštite fiskalnih prihoda Unije, kao i iskustva u borbi protiv PDV prevara. Obrađujući efikasnostt ubiranja PDV-a u EU autor je ukazao i na dvosmjerno kretanje buduće reforme sistema PDV-a. Osim reforme politike PDV-a u cilju smanjenja legalne porezne evazije potrebno je reformirati i tehnike administriranja PDV-om od strane porezne administracije, u čemu presudnu ulogu imaju metode borbe protiv PDV prevara.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Dinka Antić

 

„Nakon pregleda i analize rukopisa mogu konstatovati da:

 • Rukopis u potpunosti odgovara naslovu knjige: „EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST”
 • Sadržaj rukopisa iznesen je pregledno i jasno, u jezičkom i sadržajnom smislu;
 • Knjiga koja vrlo razumljivim jezikom  otkriva kompleksnost sistema javnih prihoda i poreza i evazije poreza
 • Može biti poticaj za nova promišljanja o poreskim prevarama i načinu njihova sprečavanja
 • Analizirana iskustva zemalja mogu biti od koristi za primjenu dobrih rješenja u poreskom sistemu Bosne i Hercegovinu prema zahtjevima EU kao našem strateškom cilju
 • Knjiga se pojavljuje u značajnom trenutku kada BiH treba da počne sa primjenom odredbi iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Zbog toga će biti od koristi mnogima i u državnoj administraciji.

Na temelju svega iznesenog, knjigu autora dr Joze Piljić preporučujem za objavljivanje, te predlažem da bude dostupna potencijalnim čitateljima kao što su studenti fakulteta za kriminalistiku, uposlenim u poreskim upravama, tužilaštvima, sudovima i agencijama za istrage i zaštitu, knjigovođama i porskim obveznicima.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Ševal Alić

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. UVOD
 2. SUSTAV POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 3. POREZNA EVAZIJA
 4. PODLOŽNOST VLADAJUĆEG TIPA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NEZAKONITOJ EVAZIJI
 5. PRIMJENA MJERA U SUZBIJANJU NEZAKONITE EVAZIJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 6. PRIJEDLOZI IZMJENE VAŽEĆEG SUSTAVA POREZA NA DODANU  VRIJEDNOST U EUROPSKOJ UNIJI
 7. KRIVIČNA ODGOVORNOST
 8. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Broj strana: 300                           

Cijena 35,10 KM s PDVom  

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )